Thứ sáu: 26/04/2019 ||

Phát hiện hàng loạt sai phạm tại các dự án do Sở GD&ĐT làm chủ đầu tư

 Thi công sai với hồ sơ thiết kế được duyệt, không thực hiện việc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu gói xây lắp trên Báo đấu thầu, lắp đặt dây điện dự p...

03/04/2019 20:07:46

41

 Thi công sai với hồ sơ thiết kế được duyệt, không thực hiện việc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu gói xây lắp trên Báo đấu thầu, lắp đặt dây điện dự phòng điều hòa không hợp lý, làm tăng chi phí đầu tư xây dựng, lập dự toán tại một số công trình tính sai tăng khối lượng so với hồ sơ thiết kế.. Đó là những sai phạm mới được Thanh tra Sở xây dựng Thanh Hóa vạch ra tại 25 công trình dự án đầu tư xây dựng, từ năm 2014-2018 do Sở Giáo dục & Đào tạo Thanh Hóa và các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư.   

phat hien hang loat sai pham tai cac du an do so gddt lam chu dau tu Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa

Theo đó ngày 17/01/2019 Sở Xây dựng Thanh Hóa đã ban hành kết luận Thanh tra số 344/KL – SXD về kết quả Thanh tra 25 dự án, công trình do Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc làm chủ đầu tư. 25 công trình bị Thanh tra gồm: Công trình nhà làm việc 3 tầng, công trình sữa chữa cải tạo trụ sở làm việc Sở GD&ĐT và các công trình nhà lớp học bộ môn, nhà đa năng, nhà hiệu bộ của các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Trong đó 16 công trình đã thi công hoàn thành và 9 công trình đang thi công xây dựng.

Kết luận Thanh tra cũng chỉ ra các sai phạm trong công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu xây lắp tại một số công trình. Việc kiểm tra giám sát còn chưa sâu sát nên dẫn đến một số tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý chất lượng, công tác thi công sai với hồ sơ thiết kế được duyệt.

Không thực hiện việc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp trên Báo đấu thầu sau khi lựa chọn được nhà thầu.

Tại một số công trình Nhà đa năng, hồ sơ thiết kế đưa ra giải pháp thiết kế lắp đặt dây điện dự phòng điều hòa là không hợp lý, làm tăng chi phí đầu tư xây dựng; còn có công trình, thiết kế hệ thống rãnh thoát nước quanh nhà không có đường dẫn kết nối với hệ thống cống rãnh phía ngoài công trình để thoát nước ra ngoài. Công tác lập dự toán tại một số công trình tính sai tăng khối lượng so với hồ sơ thiết kế, sai lỗi số học làm tăng chi phí đầu tư xây dụng công trình.

phat hien hang loat sai pham tai cac du an do so gddt lam chu dau tu Kết luận Thanh tra của Sở xây dựng Thanh Hóa

Bên cạnh đó, việc thẩm tra, thẩm định tại một số công trình chưa phát hiện hết những lỗi sai sót trong lập dự toán dẫn đến khi phê duyệt làm sai tăng chi phí đầu tư xây dựng. Trong thi công, một số công trình còn có công việc, chi tiết thi công không đúng, thi công thiếu khối lượng theo thiết kế được duyệt.

Thanh tra Sở Xây dựng đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo thu hồi, không thanh toán, giảm trừ vào quyết toán số tiền là 398.254.000 đồng. Bao gồm, số tiền đề nghị chủ đầu tư giảm trừ, không thanh toán chi phí xây lắp vào giá trị quyết toán là 301.653.000 đồng (đối với các công trình chưa phê duyệt quyết toán) và thu hồi đối với các nhà thầu xây lắp là 96.601.000 đồng (đối với các công trình đã phê duyệt quyết toán).

Thanh tra Sở Xây dựng cũng đề nghị Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, các tập thể, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc kết luận thanh tra; chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện đúng trình tự thủ tục, công tác lựa chọn nhà thầu và công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình.

Căn cứ vào các tồn tại, thiếu sót đã chỉ ra trong Kết luận thanh tra, yêu cầu các tập thể, cá nhân có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm, tránh để xảy ra các sai sót tương tự trong việc quản lý các công trình tiếp theo.

Kiều Vượng